Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontroly komínov

Čistenie komínov je technologický postup, pri ktorom dochádza k mechanickému odstráneniu všetkých nežiaducich nečistot, ktoré vznikajú pri spalovaní. K čisteniu komínov patrí aj čistenie všetkých zariadení, které sú nainštalované na spalinovej ceste (lapač iskier, komínové hlavice, regulátory ťahu a ďalšie zariadenia).

Ďalej sa pri čistení komínov vyberajú pevné znečisťujúce částice nahromadené v komínovom prieduchu a kondenzáty zo spalinových ciest.
Súčasťou čistenia komínov je tiež "Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu", ktorá je vystavena po skončení prác. Táto správa musí obsahovať aj všetky nedostatky, ktoré boli v priebehiu čistenia komína zistené. 

Kontrola komínov

Ministerstvo vnútra SR chcelo opätovným zavedením povinnosti kontroly komínov odborníkom aspoň raz za 12 mesiacov účinnejšie predchádzať požiarom. Povinnosť sa bude týkať fyzických, právnických osôb a podnikateľov. Dôvodom je dvojnásobný nárast počtu požiarov za posledných desať rokov, ktoré súviseli s nedostatkami pri prevádzke palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov. Kým v roku 2005 bolo takýchto požiarov 383, v roku 2012 až 709 , Od roku 2007 do konca roka 2014 zomrelo pri nich 14 osôb a 92 osôb utrpelo zranenie.

Za nesplnenie novej povinnosti bude hroziť fyzickým osobám pokuta do 99 eur, právnickým osobám a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbornou spôsobilosťou sú právnická osoba a fyzická osoba povinné prvýkrát zabezpečiť do 31. decembra 2016.

Ako často čistiť komín udává

§ 23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z.

Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola
a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na
plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená
v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred
uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách samusí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota
nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane