Vložkovanie komínov

Vložkovanie komína


Každý komín má svoju životnosť. Ak komínový prieduch z akýchkoľvek dôvodov nezodpovedá
platným predpisom, prestavba komína je nutná. Rekonštrukcia komínov pomocou
vložkovania je spôsob, ako možno predĺžiť životnosť a bezpečnosť komína.
Vložkovaniu komína niekedy predchádza aj frézovanie komína najma u spotrebičov na pevné palivá. Pri spotrebičoch na plyn to je výnimočné.Je to preto, že prieduch komína je nutné zväčšiť a po vyfrézovaní je nutné
komín vyvložkovať aj z dôvodu stenšenia tehlovej výmurovky.. Následné vyvložkovanie pomocou vyhovujúcich
a bezpečných materiálov zaistí dobrý ťah pri akomkoľvek druhu paliva, odolnosť voči vyhoreniu sadzí,nasiakavosti a vlhkosti, čistý vzduch bez zápachu sadzí v dome
a tiež bezpečné pripojenie moderného spotrebiča.
Každá úprava alebo zásah do komína - spalinovej cesty musí zodpovedať príslušnej norme
STN 73 4200 a STN 73 4201 a prevádzka takto opravenej spalinovej cesty musí byť schválená revíznym technikom spalinových ciest podľa vyhlášky č. 401/2007.